האם חוק נהרי עושה קמבק ?!

אם זה אכן יקרה אז יהיה ניתן לומר שזו בשורה משמחת עבור בעלויות החינוך השונות אשר יוכלו לקבל תוספות תקציביות נוספות, מעבר לתקציבן השוטף ממשרד החינוך.

במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין מפלגת ש"ס ובין מפלגת השלטון – הליכוד, נקבע, בין היתר, בסעיף 62 בפרק "חינוך ורווחה" כי "במסגרת חוק ההסדרים הקרוב יבוטלו סעיפים 2-3 לחוק שינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו- 2014) ששינו את סעיף 11א' בחוק חינוך ממלכתי התשי"ג – 1953 באופן שנוסחו של הסעיף יהיה לפני התיקון הנ"ל כולל התקנת תקנות שהיו בתוקף ב- 2012".

במילים אחרות,כפי שזה נראה, חוק נהרי יחזור להיות בתוקף כפי שהיה עד וכולל שנת 2012 ובעלויות חינוך יוכלו לדרוש את תוספת התקציב המגיעה להם מהרשות המקומית שבה הם נמצאים.

כעת נותר רק להמתין ולקוות שההסכם אכן יתממש.

Share

חוק נהרי, מהו ?

nahari_meshulamכחלק מהשירותים שאני מעניק, אלו חוות דעת כלכליות / תקציביות בבדיקה וניתוח תקציבי רשויות מקומיות  עבור עמותות (בעלויות פרטיות) המנהלות מוסדות חינוך מוכרים שאינם רישמיים, בהשגת תקציבים ,מהרשות המקומית שבתחומה הם פועלים, במסגרת חוק נהרי.

במאמר קצר זה אתן סקירה כללית מאד מהו חוק נהרי ובהמשך, במאמרים הבאים, אשתדל לסקור את חוק נהרי ברמה פרטנית יותר ובמקביל להתפתחויות החוקתיות שמתחדשות חדשות לבקרים. בהמשך אסקור גם פסקי דין שניתנו בתחום והפרשנויות שניתנו לחוק בעקבות כך.

אז מהו בעצם חוק נהרי ?

ביום 21 למאי 2007 תוקן (תיקון מס' 7) חוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953 על ידי הוספת סעיף 11א' לחוק, הדורש את השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים. יוזם החוק הוא ח"כ משולם נהרי מסיעת ש"ס בכנסת דאז.

בהמשך, במסגרת תיקון מס' 11 מיום 27 ליולי 2009 הוסף, בין השאר, כי השתתפות הרשות המקומית כאמור יכול שתהא בכסף או בשווה כסף.

סעיף 11א' קובע כי רשות מקומית תשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים שבתחומה. השיעור היחסי  להשתתפות הרשות המקומית הינו אותו שיעור יחסי בו משתתפת המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים אל מול השתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים.

ובמילים אחרות, תוספת סעיף 11א' לחוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953 נקרא גם חוק נהרי.

בעקבות הוספת סעיף 11א' לחוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953, תוקנו תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) התשס"ח 2007 והוספה תקנה 9 שקובעת ומפרטת את ההסדר הקובע לעניין השתתפות המדינה בתקציב מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, למעט המוסדות שבבעלות מרכז החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני בארץ ישראל.

במאמרים הבאים אנסה לפרט יותר על מה בדיוק חל החוק , אלו סוגי תקציבים נכללים במסגרת החוק ומה ההתפתחויות המשפטיות שקרו לאחרונה במסגרת חוק נהרי.

 

Share