חוק נהרי

חוק נהרי, מהו ?

ביום 21 למאי 2007 תוקן (תיקון מס' 7) חוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953 על ידי הוספת סעיף 11א' לחוק, הדורש את השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.

בהמשך, במסגרת תיקון מס' 11 מיום 27 ליולי 2009 הוסף, בין השאר, כי השתתפות הרשות המקומית כאמור יכול שתהא בכסף או בשווה כסף.

סעיף 11א' קובע כי רשות מקומית תשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים שבתחומה. השיעור היחסי להשתתפות הרשות המקומית הינו אותו שיעור יחסי בו משתתפת המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים אל מול השתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים.

התוספת לחוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 7), התשס"ז 2007, נקראת גם חוק נהרי.

שירות נוסף אשר קיים אצלנו הוא חוות דעת כלכלית/תקציבית, בניתוח תקציבי רשויות מקומיות עבור בעלויות בהשגת מלוא התקציבים המגיעים להם מהרשויות המקומיות, אשר אותם בעלויות פועלים בתחומם , במסגרת חוק נהרי.

באם אתם בעלות/עמותה המנהלים מוסד חינוך, אתם בטח זכאים לתקצוב מאת הרשות המקומית שאתם פועלים בתחומה.

נשמח מאד לעזור לכם בכל הקשור לבדיקת תקציבי הרשות המקומית ולממש את זכאותכם לקבל את מלוא הכספים המגיעים לכם מהרשות המקומית במסגרת חוק נהרי.

התקשרו עוד היום ל- 052-3-81-31-86 .

כתיבת תגובה