שיעורי הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל ופיצויי פיטורין לעובדי הוראה

שיעורי הפקדות לקופת פנסיה ופיצויי פיטורין לעובדי הוראה באופק חדש

סוג הפנסיההערותהפקדות מעסיק - פיצוייםהפקדות מעסיק - תגמוליםהפקדות עובד - תגמוליםסך הכלדמי ניהול פנסיה
תקציבית
רכיבים פנסיוניים----2%
רכיבים שאינם פנסיוניים6%7.5%5.5%19%ע"פ תנאי הפוליסה בקופת גמל
צוברת חדשה
רכיבים פנסיוניים6.224%7.5%5.5%19.224%ע"פ תנאי הפוליסה בקרן פנסיה
רכיבים שאינם פנסיוניים6.224%7.5%5.5%19.224%ע"פ תנאי הפוליסה בקרן פנסיה